18. 7. 2023

Guru Váčaka Kovai, verše 417 - 419, Hledání pravého poznání (I)


Hledání pravého poznání

Michael James: Tamilské slovo pro poznání je „arivu“. Neznamená to jen pravé poznání, tedy čiré vědomí (čit). Může to také znamenat mysl, vnímání smyslových objektů, učení se umění a poznávání přírodních věd. Slovo arivu je tedy v Guru Váčaka Kovai přeložen vždy podle daného významu.

417. Šiva září ve zlatistém Srdečním chrámu poznání (vědomí) jako samotné poznání. Kdo jej poznávají čistým zrakem poznání patří mezi skutečné uctívače pravdy, protože svrchovanou skutečností je samotní poznání.

417. Uctívajícími pravdy jsou jen ti, kdo prostřednictvím vědomí poznávají Šivu jako formu navýsost čirého vědomí a kdo jej poznávají v Srdci, ve zlatém chrámu vědomí. Je tomu tak proto, že svrchovanou skutečností je samotné vědomí.

(DG) Bhagaván: Uctíváním vědomí, s myslí odpoutanou od všeho ostatního, se v něm pevně usazujeme.

Stav, kdy vědomí (mysl) netouží po ne-Já, představuje uctívání Já, aniž by tu bylo odloučení od Já.

Kromě vědomí – čiré průzračnosti, v níž se daří těm nejlepším kvalitám – neexistuje žádný Bůh, který by byl hoden uctívání. (Padamalai, str. 92, v. 54, 55, 56)

 

418. Nejvyšší džňánu, která je poznáním dokonalé skutečnosti, představuje poznání samotným poznáním. Mysl nebude v míru, dokud toto poznání nebude znáno samotným poznáním.

418. Poznání vědomí skrze vědomí představuje vznešenou džňánu, vznešené poznání plnosti bytí. Vězte, že dokud nepoznáte vědomí prostřednictvím vědomí, dotud pro toto vědomí nebude v mysli existovat ani špetka míru.

(DG) Muruganar: Objekty, objevující se ve vědomí, jsou toliko vědomím. To, co zná mysl, to, co poznává každý jednotlivý objekt, je rovněž samotné vědomí. Porozumět tomu, poznat to – bez sebemenšího mentálního pohybu – je smysl slov: „poznání vědomí skrze vědomí“. Po dosažení takového poznání, zůstává jedině džňána. Do té doby (před dosažením džňány) nemá vědomí klidu, protože vědomí se bude projevovat ve formě mysli, která je v neustálém pohybu.

(DG) Bhagaván: Jestliže zůstáváte jako vědomí – tím, že vědomí poznáváte – tak tím dojde konce hluboký sebeklam, způsobený horečnatou posedlostí objekty smyslů.

Ze všech sádhan, které má cenu vykonávat, je tou nejlepší a závěrečnou jedině poznávání vědomí.

Přebývat jako Já, jako čiré vědomí a být zbaven suttarivu (vnímání smyslových objektů) – to je smysl slov: „poznání vědomí skrze vědomí“.

Poznejte velkolepost a nádheru jedinečného sdělení summa iru – buď tichý. (Padamalai, str. 86, v. 16-20)

 

419. Víme, že šperků je mnoho a navzájem se od sebe liší, ale zlato (ze kterého jsou vyrobeny) je jenom jedno. Podobně existuje mnohost a rozličnost smyslových objektů. Zlato symbolizuje absolutní bytí-poznání, které je výsledkem zničení čittam (mysli, skladiště vásan), a které je prosté podmíněného poznávání smyslových objektů.

419. Vše, co se hýbe i vše, co se nehýbe je zdánlivě neživé, představuje objekty smyslového vnímání. Šperků je mnoho a mnohá jsou i jejich jména a podoby, ale zlato, které je skutečným podkladem jejich existence, je jen jedno. Stejně tak je jen jedno i vědomí, které je skutečností smyslových objektů. Je to proto, že podstata vědomí je volná od přídavků (jmen a forem). Když je rozťat uzel (který člověka váže – ztotožňuje – s necitným tělem) a Srdce je otevřené, pak nerozdělitelně zazáří átma svarúpa, jejíž podstatou je vědomí, oproštěné od suttarivu – od přívlastků vědomí. Átma svarúpa pak září jako čiré bytí a stává se sama o sobě čirým vědomím.

(DG) Muruganar: Čiré vědomí je nerozdělené vědomí, zářící bez rozlišují trojice (triputti – poznávající, poznávání, poznávaný objekt). „Čiré“ zde znamená volnost od přídavků jmen a forem, vnímaných v důsledku objektivizace (vědomí).

 

Další přeložené části