14. 7. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 343 - 345, Neomezené zření (I)


Neomezené zření

343. Pro toho, kdo hlubokým ponořením se do svého nitra získal zrak sebepoznání, neexistuje nic dalšího k vidění či poznání. Proč? Protože ztrátou chybného poznávání – že je tělesnou formou – se správně rozeznal jako bezforemné (vědomí).

343. Pro džňániny, kteří si uvědomili Já hlubokým ponořením do svého nitra, již neexistuje nic dalšího k poznání. Proč? Protože zanikla jejich tendence ztotožňovat se s formou a oni se stali bezforemným vědomím – skutečností.

Sádhu Óm: Dokud se podle zásady „jaký zrak, takový náhled“ (viz Ulladu Narpadu, verš 4) poznáváme jako nějaké jméno a tělesný tvar, tak dotud budeme spatřovat svět a Boha jakožto jména a formy. A proto se nám také budou jevit jako od nás oddělení. Ale jakmile si uvědomíme, že nejsme tělesnou formou, pak svět a Bůh, kteří se před tím jevili jako jména a tvary, zmizí a místo toho zazáří samotné Já coby bezforemné a neomezené jediné jedno. Pro ty, kdo jsou ve stavu sebepoznání, už nezbývá nic, co by bylo možné vidět nebo poznat. Viz také verš 54 tohoto díla.

 

344. Ti, kdo hledali Boha uvnitř pohyblivého chrámu – těla – a také jej zde jasně a beze všech pochybností spatřili, jej zcela jistě uvidí oslnivě zářit i v rozlehlém chrámu – v tomto podivuhodném vesmíru.

344. Jen ti, kdo s vnitřní pozorností hledali svého Pána uvnitř chrámu – v nejjemnějších skrýších své bytosti – a bez jakýchkoli pochyb jej tam nalezli, získají jasné chápání a budou schopni neotřesitelného zření jeho svarúpy, která září nerozdělená v nezměrném chrámu světa a plní jej údivem.

Sádhu Óm: Tamilský originál umožňuje přeložit poslední část verše také jako: „…jej bezpochyby spatří v obrazech a soškách všech chrámů, vztyčených zde na světě.“

(DG) Muruganar: „…hledali svého Pána…“ – zde se myslí vládce člověka, duše jeho duše, átmasvarúpa. Protože každý člověk vnímá svět v souladu s tím, jak vnímá sebe sama, pak ti, kdo se nezkoumali a prosti mylného chápání nepoznali podstatu svrchovaného bytí ve svém nitru, jej nebudou poznávat ani ve vnějším světě.

 

345. Pro ty, kdo prosti sebeklamu poznávají pravdu o Bohu – kterak přebývá a září v nitru jakožto podstata duše – bude dokonce i přítomnost červa, běžně všemi přehlíženého, zářit jako milovaná přítomnost svrchovaného Pána.

345. Pro ty, kteří jasně a nezmateni poznali pravdu, že Íšvara přebývá a září jakožto duše jejich duše, se dokonce i přítomnost všemi opovrhovaného červa stane lásku povzbuzujícím projevem boží přítomnosti.

Michael James: Výraz „podstata duše“ označuje Já (átman), který je zdrojem a životem individuální bytosti (džívy).

 

Další přeložené části