31. 5. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 331 - 332, Přebývání ve společnosti mudrců (II)


331. Všechny neřesti se rodí jen z pomyslného poblouznění, které je způsobeno ztrátou sebepozornosti (pramada). Blažený stav pravého poznání, v němž je zničeno ego – samotné nevědomé poblouznění – představuje všechny ctnosti.

331. Všechny neřesti vycházejí z touhy po klamných, omamných potěšeních smyslových objektů. Touha vyvstává se zapomínáním na Já, které je pravou podstatou štěstí. Naplněnost ctnostmi proto představuje jedině ztišení – zkušenost ryzího poznání – kterého je dosaženo tehdy, když je prostřednictvím átmavičáry zničeno ego, které klamu smyslových objektů holduje.

 

332. Skutečně ctnostní jsou jen neposkvrnění džňáninové, ostatní (lidé bez džňány) povahově za nic nestojí. Abychom byli spaseni, musíme být v kontaktu výhradně s ctnostnými jedinci, kteří žijí trvale v pravdě, zbaveni falešné světské iluze.

332. Dokonalými ctnostmi oplývají jen ti, co si uvědomili pravdu. Všichni ostatní mají naproti tomu nečistou povahu. Kdo touží po bohatství z osvobození, se může vykoupit jedině tak, že se uchýlí ke znalcům pravdy, kteří tímto poznáním září jakožto skutečnost zbavená světského klamu.

David Godman: Původní Muruganarův verš Bhagaván mírně upravil. První věta zněla: „Dokonalými ctnostmi pravdy oplývají jen praví džňáninové.“ Slovo „pravda“ zde může také znamenat „velkou šlechetnost“.

(DG) Muruganar: Kdo si skrze čistou mysl uvědomil pravdu, automaticky získá všechny vzácné ctnosti. Aby Bhagaván zdůraznil, že ctnostnými si zaslouží být nazýváni jen ti, kdo jsou přirozeně prosyceni všemi vznešenými vlastnostmi, je zde řečeno: „Dokonalými ctnostmi oplývají jen ti, co si uvědomili pravdu.“ V srdcích lidí, kteří nemají pravé poznání, i když mohou být po vnější stránce velmi ctnostní, zůstává ego – zdroj všech špatností. Proto je ve verši řečeno: „Všichni ostatní mají naproti tomu nečistou povahu.“ Tito lidé mohou ve světě získat vše, kromě poznání skutečnosti, protože to, co přináší blaženost míru je spása, která je prostá mysli. A spásu si zaslouží právě jen lidé, kteří se zbavili mysli. Takto lze rozpoznat gurua, chce-li člověk nějakého přijmout.

(DG) Bhagaván: Pokora a sebekázeň představují poznávací znamení přeměněných a zářících bytostí, které ztělesňují hodnotu ctnosti. (Padamalai, str.130, v. 26)

(DG) Bhagaván: Džňána (poznání) zahrnuje všechny dobré a božské vlastnosti, zatímco adžňána (nevědomost) obsahuje všechny vlastnosti, které jsou zlé – démonské. Když se dostaví džňána, zmizí veškerá adžňána a božské vlastnosti se objeví automaticky. Pokud je nějaký člověk džňáninem, nemůže lhát, nebo dělat něco špatného. Bezpochyby se v knihách správně píše, že člověk by měl pěstovat jednu dobrou vlastnost za druhou, a tak se uschopnit k závěrečnému osvobození. Ovšem pro ty, co jdou cestou džňány či vičára margy (cestou sebezkoumání) je už samotná jejich sádhana zcela dostatečná k získání všech božských vlastností. Už nemusí dělat nic jiného. (Day by Day with Bhagavan, 18. 6. 1946)

 

Další přeložené části