9. 5. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 324 - 327, Velkolepost gurua (II)


324. Člověk se zbaví vší bídy tohoto světa a bude žít jako Indra, když se dostane do blízkosti sadgurua a s nesmírnou láskou k němu bude zcela spoléhat na jeho Milost.

324. Jako Indra (král bohů) budou zde ve světě žít ti, kteří prostřednictvím vzácné, intenzivní a narůstající zbožnosti zcela důvěřují v pronikavý pohled guruovy Milosti. Pro ně už nebude žádného utrpení.

Michael James: Indra je král bohů a náleží mu všechny požitky nebes.

David Godman: Výraz „žít ve světě jako Indra“ obecně znamená užívat si nejvyšší možnou míru potěšení. Muruganar zde však připojil krátkou poznámku, která říká: „Budou žít jako Indra, radujíc se z duchovního života.“

 

325. Usazený na trůnu Srdce svých milovaných stoupenců – takto kraluje sadguru, který zničil všechny špatnosti žáka. V tom spočívá velikost sadgurua, srovnatelná s horou. Ti, kteří to prožili (když pozbyli své individuality), to nedokáží vyjádřit. A ti, kteří o tom hovoří, to ještě nezažili. Takový je verdikt Véd, určený skutečným stoupencům (tj. džňáninům).

325. Noblesa, s jakou guru majestátně sedí na trůnu Srdce svých stoupenců, které pozvedl zničením jejich ega, ční do výše hory, je skvostná a velkolepá. Ti, kteří to zažili, o tom nemluví. Ti, co o tom mluví, to nezažili. Dosvědčují to mnohé promluvy stoupenců (džňáninů). Tyto promluvy jsou posvátné stejně jako Védy.

David Godman: Slova „mnohé promluvy stoupenců“ nejsou v rozporu se předchozím sdělením, že „ti, kteří to zažili, o tom nemluví“. Pod „mnohými promluvami“ se skrývají postřehy právě o tom, že zkušenost Já nelze slovy vylíčit.

 

326. Nezměrné, přirozené a něžné přebývání v Já (sahadža átma ništha) sadgurua, zbaveného ega, představuje mocný meč, který dokáže rázně rozetnout srdeční uzel (hridaja granthi; nevědomost – ztotožnění vědomí s nevědomým tělem – pozn. překl.) jeho milovaných žáků.

326. Vznešená sahadža ništhai – přirozené přebývání v átma svarúpědžňána gurua, zbaveného nečistého ego (ánava mála), představuje zbraň, která má moc vykořenit a zahodit čit-džada uzel těch žáků, kteří se s radostným potěšení uchýlili k jeho nohám.

(SO) Muruganar: V tomto verši je vyjádřena síla sadguruova přebývání Já. I když – nahlíženo zevně –sedí guru v tichu, člověk si nemá myslet, že by tím neudílel Milost, protože přirozeností přebývání v Já je samotná Milost. Pokud se někdo usadí v tichosti před guruem, vyjde tato pravda samočinně najevo.

David Godman: Ve filozofii šaiva siddhanta jsou zmíněny tři nečistoty, označené jako málas, které člověku brání v zakoušení šivam. Je to ego, karma a mája.

(DG) Muruganar: Protože dvě z málas – karma a mája – jsou závislé na anava mála (egu), plyne z toho, že guru je prost všech tří nečistot.

Ve 24. verši Ulladu Narpadu se dočítáme charakteristiku ega:

Bhagaván: Fyzické tělo neříká „já“. Bytí-vědomí nepovstává (a nemizí). Ale mezi touto dvojicí vyvstává cosi, jakési „já“, které je ohraničeno tělem. Rozumějte tomu, že tento uzel mezi vědomým a nevědomým (čit-džada-granthi) představuje jak svázanost, tak i individuální bytost, jemné tělo, ego, okolnosti existence tohoto světa a mysl.

Verš 326 v Guru Váčaka Kovai objasňuje sílu přirozenosti přebývání v Já. I když to navenek vypadá, že guru nic nečiní, nesmí si nikdo myslet, že neudílí svoji Milost. Skutečnou podstatou přebývání v Já je Milost. Tato pravda se ozřejmí těm, kdo usednou v jeho přítomnosti s tichou myslí, které dosáhli prostřednictvím vnitřní pozornosti.

(DG) Návštěvník: Jaký druh mentálního stavu máme přijmout z vašeho Já, když sedíme ve vaší blízkosti?

Bhagaván: Držte svoji mysl tichou. To stačí. Pokud se budete udržovat v tichu, získáte při sezení zde v hale duchovní pomoc. Cílem všech praxí je vzdání se těchto praxí. Jakmile mysl ztichne, bude zakoušena síla Já. Vlny Já pronikají všude. Když je mysl v míru, člověk to začíná pociťovat. (The Power of the Presence, první část, str. 230)

 

327. Věrné sledování sadguruova učení (upadéša) představuje osvojení si sebezkoumání jako následek správného vzdělání a pochopení. Dále je to neodbíhání za malicherným smyslovým potěšením a pevné ukotvení v Srdci v podobě pouhé záře (vědomí) Já.

327. Poznejte, že ryzí nauku gurua představuje směřování do Srdce, kde se člověk neustále drží džňány tak, jak tomu byl učen, pevně zde přebývá jako bytí-vědomí a nedovoluje mysli bloudit po nesčetných smyslových objektech.

David Godman: Význam tohoto verše může být také v tom, že guru přebývá ve stavu džňány bez jakéhokoli rozptýlení, a už jen toto je jeho učení.

 

Další přeložené části