28. 4. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 321 - 323, Velkolepost gurua (I)


Velkolepost gurua

321. I když ze sebe člověk setřese všechny neřesti, dosáhne všech ctností, vzdá se příbuzenstva a dodržuje všechny přísné předpisy, předepsané písmy, může takový člověk dosáhnout věčné blaženosti bez setkání s džňána guruem? (Ne, nikdo to nedokáže!)

321. Mohli jste získat všechny ctnosti a vzdát se všech neřestí. Mohli jste se zcela vzdát všech vztahů a nebýt připoutáni. Mohli jste vykonat všechna pokání, nařízená svatými písmy. Ale ať už jste následkem toho dosáhli jakýchkoli úspěchů a rozvoje intelektu, můžete získat stav jednoty (kaivalam), který je plností blaženosti, jestliže nepotkáte džňána gurua coby důsledek příznivého karmanu?

 

322. Je naprosto nemožné, aby člověk dosáhl svrchované blaženosti osvobození – konečné cíle – a těšil se z ní, aniž by neobdržel Milost sadgurua, zářícího jako jediný celek, který ukončuje rozdílnosti dvojic a trojic. (Vysvětlení pojmů dvojice a trojice – viz komentář k verši 35 – pozn. překl.)

322. Není možné dospět k osvobozenému životu a slavně žít ve stínu božích chodidel, což představuje svrchovanou blaženost a nejvyšší možný prospěch, pokud ze všeho nejdříve nezískáme Milost gurua, džívánmukty, v jehož náhledu dochází konce rozdílnost trojic, a který září jako jediná, nerozdělená podstata.

(DG) Návštěvník: Je guru k realizaci nezbytný?

Bhagaván: Realizace je více výsledkem Milosti gurua, nežli výsledkem meditací, naslouchání přednášek a učení se. To jsou jen vedlejší pomůcky, zatímco Milost je základní a podstatnou příčinou. (Talks with Sri Ramana Maharshi, č. 13)

Muruganar: Pro běžného člověka, s pocitem „já jsem tělo“, je obtížné uvěřit, že se lze osvobodit přímým poznáním svého vlastního Já, což je neomezená, svrchovaná svarúpa, neustále zářící jakožto Já Jsem Já v Srdci každého z nás. Pro odstranění vlastního klamu a dosažení spásy by měli lidé v prvé řadě uctívat podobu gurua. V tom spočívá význam uctívání. Ačkoli se guru z perspektivy běžných lidí jeví jako lidská bytost, tak jeho samozřejmou zkušeností je svrchovaná svarúpa. Vytváření představ mezi guruem a svárúpou je proto nevědomostí.

(DG) Návštěvník: Dá se získat poznání bez požehnání gurua? Dokonce i Ráma, který byl v počátku svého života hlupákem, se stal realizovanou bytostí jen díky pomoci svého gurua.

Bhagaván: Nedá. Jak vůbec o něčem takovém můžete pochybovat? Milost gurua je absolutně nezbytná. Právě proto chválil svého gurua ve svých hymnech básník Thajurrinavar. Jiný zase prohlásil: „Ó Gurudévo, padne-li tvůj pohled na tygra, stane se mírným jako kůzle, had je (neškodný) jako veverka a zločinec se stává dobrákem. A co všechno se nestane? Pod tvým laskavým pohledem bude vše dobré. Jak bych mohl vylíčit tvoji vznešenost?“ Milost gurua je zcela mimořádná. (Letters from and Recollections of Sri Ramanasramam, str. 26)

 

(DG) Návštěvník: Co je Milost gurua? Jak vede k seberealizaci?

Bhagaván: Guru je Já… Člověk začne být časem nespokojený se svým životem, s tím, co má, a začne hledat uspokojení svých tužeb skrze modlitbu k Bohu apod. Jeho mysl se postupně očistí do té míry, že si více přeje poznat Boha, nežli aby jeho přízní uspokojoval své světské tužby. Pak se začne projevovat boží Milost. Bůh nabyde podobu gurua a projeví se oddanému stoupenci. Učí ho pravdě, a navíc jeho mysl čistí tím, že je s ním ve spojení. Mysl stoupence postupně sílí a je tak schopná se stočit do nitra. Meditací se dále očišťuje a zůstává tichá, bez sebemenšího zachvění. Toto tiché rozprostření je Já.

Guru je jak „vnější“, tak i „vnitřní“. Z vnějšku tlačí guru mysl do nitra. Z vnitřku táhne mysl k Já a pomáhá ji v utišení. To je Milost gurua. Není rozdílu mezi Bohem, guruem a Já. (Maharshi's Gospel, str. 33)

323. Sadguru – jediná, neomezená celistvost, která proniká tímto světem i všemi ostatními; která prostupuje všechen čas i veškerý prostor a září jako Já v nitru i jako vše vnější – je tím, kdo přebývá v Srdcích jeho důvěrných stoupenců jako sloup světla poznání, jako božská lampa, kterou není třeba rozsvěcet.

323. Uvnitř a vně; vidoucí a viděné; tento svět a jiný svět… Guru je nepohnutelná opora, která tímto vším proniká jako nedozírná záře vědomí. Je jako drahocenná lampa, zářící bez úsilí a nepřetržitě v Srdcích ryzích stoupenců.

David Godman: „…drahocenná lampa, zářící bez úsilí a nepřetržitě…“ je překlad pojmu, označujícího roznícení či zažehnutí uvědomování vlastního Já. Znamená to také, že světlo Já je udržováno bez jakékoli vnější pomoci.

 

Další přeložené části