18. 5. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 194 - 196, Boží království


Boží království

194. Bůh nepřebývá jinde nežli v Srdci. Ale kvůli klamu, způsobenému egem – představou „já jsem tělo“ – se má za to. že Bůh je někde jinde. Buďte si jisti, že královstvím Boha je Srdce.

194. Představa, že Šivův svět je kdesi velmi daleko, vyvstává kvůli klamu ega, kvůli představě „já jsem tělo“. Buďte si neochvějně jisti, že neposkvrněný svět Šivy, kterého má člověk dosáhnout, neexistuje nikde jinde než v jeho vlastním Srdci.

Sádhu Óm: Protože se sami ohraničíme a věříme že toto drobné, bezcenné tělo je já, je přirozené, že uvažujeme o existenci nějakého nádherného a všemohoucího Boha, odděleného od tohoto já, tvořícího ohromný vesmír a žijícího v úžasném a vzdáleném království. Ve skutečnosti však člověk, svět a Bůh vznikají a projevují se z já, a proto by měl být Bůh i jeho království poznáno jako Já, které je zdrojem. Viz také Kristův výrok „Království boží je ve vás.“ (Lukáš, 17:21)

 

195. Poznejte, že jste dokonalí. Že jste zářivé světlo, které nejenomže vytváří existence božího království, ale umožňuje mu také býti spatřováno jako úžasná nebesa. Samotné toto poznání je džňánou. Proto je království boží ve vás.

195. Jste všepronikajícím světlem, která vám neodmyslitelně patří. To světlo nejenomže vytváří prostor pro existenci tohoto světa, ale také jej svojí zázračnou mocí vyjevuje a osvěcuje. Zářit jako toto světlo je pravým uvědoměním si, že ve vás je království boží.

Sádhu Óm: Zde jsme učeni, že světy existují, protože existujeme my a že jsou poznávány, protože my známe svoji vlastní existenci jakožto Já Jsem. Zkrátka, naše sat-čit (bytí-vědomí) je příčinou existence světů a jejich poznání.

David Godman: Slova „tohoto světa“ jako by se vztahovala k předchozímu verši, kde se hovořilo o světě Šivy. Ovšem zdá se, že první polovina verše 195 se vztahuje ke stvoření běžného fyzického světa, a ne ke světu Šivy z předchozího verše. Nejasnost zřejmě tkví v úpravách a změně pořadí veršů provedených Sádhu Nátanánandou v prvním tamilském vydání. Muruganar původně skládal verše vždy když zaslechl, že Bhagaván říká něco zajímavého. Byl to Nátanánanda, který později verše seřadil. Je možné a je to i pravděpodobné, že mezi těmito dvěma verši není vůbec žádná souvislost.

 

196. Nekonečný prostor turíjatita, který jako zdánlivě nová a předtím nepoznaná zkušenost zčistajasna v plnosti zazáří v Srdci vyzrálého aspiranta, který je ve stavu úplného pohroužení mysli, je jen zřídkakdy dosahován. Je to skutečná Šiva lóka (svět Šivy, království Boha), zářící jako světlo Já.

196. Transcendentální turíja se v plnosti vzedme jako nebeská klenba – jako zdánlivě nová zkušenost – v klidných a soustředěných myslí stoupenců, kteří se zcela a bez výhrad odevzdali Bohu. Měli byste znát, že tato jen zřídka dosahovaná turíja – nebeská báň – je Šiva lóka, vzkvétající jako světlo svarúpy.

 

Další přeložené části